Ruộng tỏi sau khi áp dụng Sungwon DX-1

28/10/2017

Sau khi áp dụng Sungwon DX-1:

>> Kết quả áp dụng: Sau khi áp dụng Sungwon DX-1 thì kích cỡ và màu sắc được cải thiện đáng kể