Loại bỏ mùi thối và cặn bẩn (tảo lục)

01/11/2017

>> Kết quả thực hiện: Mùi thối biến mất sau 3 ngày áp dụng/ Màu sắc của lớp cặn màu đen ở hạ nguồn thay đổi. Vi sinh vật ở phía trên lớp cặn phân tách và nổi lên do tác dụng phân hủy.