Loại bỏ mùi thối nhà máy nhuộm Bangkok

28/10/2017

Phát sinh khiếu nại của dân quanh nhà máy do mùi thối của nhà máy nhuộm ở khu vực Suksawat Bangkok

>> Kết quả áp dụng: Giải quyết mùi thối trong 4 tuần sau khi áp dụng/ chất lượng nước bình thường từ tháng thứ 4.