– Quản lý mùi bùn tự hoại

– Làm sạch rác thải thức ăn

– Quản lý mùi thối sinh hoạt

– Quản lý vườn (ao sen)/ chậu hoa

– Quản lý vật nuôi thú cưng