Khôi phục nguồn ô nhiễm (Mùi thối do tảo) và quản lý phòng ngừa:

  • Quản lý thanh lọc nhánh sông
  • Quản lý đầm ao hồ
  • Quản lý bãi bùn, đầm lầy ô nhiễm
  • Quản lý bãi biển ô nhiễm/ sân golf

Quản lý cống thối:

  • Quản lý nhà máy xử lý nước
  • Quản lý nhà máy xử lý nước thải
  • Quản lý cống thối, nhà máy xử lý chất thải công nghiệp hữu cơ

Tái chế chất hữu cơ:

  • Phân bón vi sinh vật
  • Tái chế chất thải hữu cơ