– Quản lý thanh lọc nhánh sông

– Quản lý đầm ao hồ

– Quản lý bãi bùn, đầm lầy ô nhiễm

– Quản lý bãi biển ô nhiễm

– Quản lý sân golf ô nhiễm